top of page

Inlägg

Nytt projekt: Jag är tid, jag är rum

Jag är tid, jag är rum – ALLA barns delaktighet genom konst och sinnlighet, är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt med utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande, som Kollaborativet påbörjar i september. Projektet läggs upp i nära samarbete med barn med funktionsvariation och deras pedagoger inom specialförskola och särskola. Utifrån dessa samarbeten utvecklas sceniska koncept med större flexibilitet och tillgänglighet, vilka utgår från kroppen och det sinnligt språkande och som kan nå alla – oavsett språk, funktionalitet och ålder. Genom projektet avses en mötesplats skapas, för gemensamt kunskapande och perspektivförskjutningar inom frågor som rör normer, identiteter, olika former för kommunikation samt livsfrämjande värden. Projektet kommer att pågå i 2 år.

TACK till Svenska Postkodstiftelsen för generöst stöd.

Deltagarprocesser. Projektets två deltagarprocesser läggs upp och genomförs i nära samarbete med olika pedagogiska verksamheter utformade för barn med funktionsvariation och deras pedagoger; den första i samarbete med specialförskola, den andra i samarbete med särskola. Varje processförlopp löper över 10-12 veckor och tar plats inom respektive verksamhet. Syftet med dessa processer är två; dels att med scenkonstnärliga verktyg skapa förutsättningar för ett gemensamt utforskande som synliggör barnens förmågor och egna drivkrafter för att på så sätt bidra till den pedagogiska verksamhetens egna förbättringsarbete i lärmiljön samt potential till normkritisk praktik genom estetiska uttryck och intryck, dels att skapa underlag för utvecklandet av scenkonstnärliga koncept med större tillgänglighet för alla kroppar genom produktionsprocesser som bygger på ett integrerat publikarbete med frågor som rör delaktighet och representation i fokus.

Konstnärliga produktioner. Varje deltagarprocess används som underlag för utvecklandet av scenkonstnärliga produktioner som även kan erbjudas andra barn på förskolor/skolor som inte varit med i de nära samarbetsprocesserna. Dessa iscensättningsformer syftar till att utifrån deltagarprocesserna, komponera estetiska element som koncentrerar kroppens resonans med rummet genom visuella, taktila och auditiva uttryck och intryck på en sinnligt språkande nivå. Inom dessa upplevelser där förhöjd närvaro, förundran och deltagande är ledord, söks vägar som bjuder in till eget utforskande i relation till rum och material såväl som tillsammans med andra. Den första sceniska produktionen skapas utifrån förutsättningen att den ska kunna byggas upp med mindre moduler anpassningsbara till olika rumsliga miljöer. Inom den andra konstnärliga produktionen samverkar projektet med tre kulturinstitutioner på tre platser i landet, inom vilka produktionen byggs upp.

Utveckling av arbetssätt. Genom projektets processer fördjupas ett arbetssätt som utgörs av en växelverkan mellan ett konstnärligt praktiskt arbete och ett reflekterat frågande utifrån teoretiska ansatser med dokumenterat material i foto och film från processförloppen som underlag. Detta dokumentationsförfarande används dels som underlag för att föra processen framåt med barnen, dels som underlag för projektets konstnärliga produktioner. Tankegods för att fördjupa perspektiven hämtas främst från fenomenologisk filosofi med fokus på kropp och perception, posthumanistisk teoribildning med frågeställningar rörande aktörskap, makt och identitetsskapande samt ett kritiskt förhållningssätt till mätbarhetens ideal av idag.

Processtruktur för dialog. Projektet som helhet avser att inom och genom konstnärligt utforskande processer initiera en mötesplats mellan olika aktörer för perspektivväxlingar över språk-, generations- professions- och förvaltningsgränser, som del av hela samhällskroppen. Detta för att exemplifiera värdet av levande projektprocesser inom ramar som förutsätter flexibilitet, som inbegriper ett visst risktagande och omöjligheten att på förhand veta. Projektet initierar minst två seminarier under projektets gång samt inbegriper dialog med forskare verksamma inom de olika kunskapsområden och perspektiv som projektet berör. För att nå ut med de erfarenheter och frågeställningar som genereras inom projektet kan processerna följas i en blogg. Inspirationsmaterial riktat till barn och pedagoger inom förskola och skola skapas i anslutning till projektets konstnärliga produktioner.

Medverkande. Under projektets första år medverkar från Kollaborativet: Marta Cicionesi, Lisbeth Hagerman, Dana Lötberg, Chiara Pellizzer, Erik Rask och Ellen Spens.

Därutöver medverkar Helena Dahlberg (idéhistoriker och filosof, verksam vid vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet), Ylva Gislén (författare, översättare och redaktör, oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet samt f.d. föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015) och Liselott Olsson (lektor vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola).

Samarbetsprocess med Korrebäckens specialförskola genomförs hösten 2019.

Comments


bottom of page