top of page

Inlägg

PROCESSSTART med eleverna och pedagogerna på Mellanhedsskolans grundsärskola!

Vi inleder nu vår andra längre samarbetsprocess inom projektet Jag är tid, jag är rum. Denna gång med Mellanhedsskolan grundsärskola i Malmö. Liksom tidigare ska denna process leda fram till skapandet av en sceniskt produktion som kan nå många barn och unga med funktionsvariationer, samtidigt som den ska kunna bidra till att utveckla skolan som pedagogisk verksamhet.

I fokus står fortfarande filosofiska frågeställningar som rör varseblivande och kommunikation i relationen mellan kroppen och världen utifrån elevernas deltagande och perceptiva förmågor. I processen söker vi hitta ingångar genom kroppens rörelse i mötet med olika material utifrån auditiva, taktila och visuella kvalitéer. 

Men runt om det undersökande som vi nu försöker skapa förutsättningar för med eleverna och pedagogerna, på golvet i det rum som vi bjuder in eleverna till, finns också de praktiska förutsättningar vi behöver orientera oss inom och som även de hör dessa processer till när två verksamheter möts i något som ska kunna växa fram och som inte på förhand kan förutbestämmas inom en lärandeprocess för alla. Praktiska frågor i tid och rum som behöver kommuniceras med en mellanmänsklig lyhördhet för en förståelse för den andra partens förutsättningar och behov. Ett dialogskapande med skolans personal som blir avgörande för att mötet med eleverna ska kunna bli så bra som möjligt.

Alla klasserna har tidigare besökt vår föreställning Jag är tid jag är rum - En sinnlig upptäcktsresa, under vår spelperiod i början av hösten. Men givetvis finns det elever såväl pedagoger och elevassistenter som var frånvarande vid det tillfället. För dem är projektet därför ganska obekant då processen ska påbörjas på plats på skolan.

De pedagoger som är ansvariga för respektive klass har vi träffat tidigare på möten både under våren och nu innan processens början. Inom dessa möten har vi hittat en struktur för tider och veckor vi kommer att komma till skolan, liksom för hur processen lokalmässigt ska ta plats på skolan. Även information om projektet och blanketter för medgivanden för publicering av dokumenterat material har gått ut till elevernas familjer. Men vid vårt första tillfället på skolan är det likväl mycket som ska redas ut. Processens genomförande behöver så att säga ett kroppsligt möte och en direkt erfarenhet för oss som deltar i projektet att kunna navigera inom skolans tidsliga scheman liksom skolområdets olika huskroppar, skolgård, korridorer och klassrum, hiss- , inlastnings- och parkeringsmöjligheter. Vi behöver orientera oss för att hitta var toaletter finns, möjligheter att värma mat till lunch såväl som till att brygga kaffe. På samma sätt behöver vi få ett ansikte med namn på både elever och alla skolans pedagoger som kommer att delta i processen. Vi behöver förstå vilka pedagoger som har ansvar för vilka elever. Givetvis behöver vi också få klarhet i hur det ligger till med medgivanden av bilddokumentation och vilka elever som inte får fotograferas eller filmas.

Vissa frågor vill vi föregå genom att direkt lyfta med pedagogerna. En av dessa är betydelsen av att de är delaktiga. Att det är de som känner eleverna och ibland även behöver tolka signaler som vi i förstone inte kan avläsa. I dialogen med pedagogerna ingår också en kommunikation kring förhållningssätt i rummet, en fråga och ett prövande som vi också befinner i. Vi försöker upprepa att pedagogerna aldrig behöver känna det som att de "stör" genom deras deltagande t.ex. om någon elev behöver syntolkning för att känna sig trygg. Under processens gång kommer vi ha kontinuerliga reflektionsmötet med klassernas ansvariga pedagoger men vissa frågor som direkt uppkommer kan vara skönt, inte minst för oss, att kort vädra redan i korridoren eller personalrummet.

Mötet med eleverna sträcker sig över en period om 12 veckor. Vi träffar eleverna varannan vecka. På tisdagarna träffar vi eleverna på den del av skolan som kallas Rosendal, två grupper på förmiddagen och två grupper på eftermiddagen, 20-30 minuter per grupp. Gruppstorleken är mellan 2-6 elever och 3-4 pedagoger. På torsdagarna träffar vi eleverna i den del av skolan som kallas Svaneholm. En grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen, vardera ca 1 timme. Där är det större elevgrupper, ca 8-9 elever och 3 pedagoger. Varje grupp kommer vi att träffa vid sammanlagt 6 tillfällen.

Tanken med att komma till skolan varannan vecka är att skapa bättre förutsättningar för att förbereda oss genom vårt egna laborativa arbete utifrån materialval och förhållningssätt samt ge mer tid till skolan att undersöka hur de på olika sätt kan förankra processen i undervisningen med eleverna bortom vår närvaro. Ett syfte med projektet i sig är ju att skapa förutsättningar för ömsesidiga arbetsprocesser mellan oss som kulturaktör och pedagogiska verksamheter där kunskapsområden och perspektiv kan mötas. Givetvis med eleverna som gemensamt fokus.

Comments


bottom of page