top of page

Inlägg

nära dig och Vintergatan– Delaktighet i kulturlivet där Du är och vill vara

Alla barn har rätt att delta i konst- och kulturlivet. Detta är en byggsten i samhällsdemokratin och en lagstadgad rättighet enligt Barnkonventionen. Trots detta är det ett faktum att många barn- och unga med funktionsnedsättningar, sällan eller aldrig deltar eller syns vid konst- och kulturaktiviteter inom de offentliga rummen.


Detta är ett problem som vi skulle vilja försöka vara en liten del av lösningen på. Tack vare ett tvåårigt projektstöd från Svenska postkodstiftelsen kan vi nu genomföra Nära dig och Vintergatan - Delaktighet i kulturlivet där du är och vill vara, med projektstart 1 april. Vi vill i detta inlägg berätta mer om bakgrunden till projektet, syftet och hur vi tänkt gå tillväga.

Foto: Johan Danielsson


Grundproblemet vi vill försöka lösa

Kollaborativet har sedan flera år tillbaka haft förmånen att nå många barn och unga med funktionsnedsättningar inom de scenkonstnärliga upplevelser som utgör vår kärnverksamhet och som utgår ifrån sinnligt språkande upplevelser och kommunikation. Dessa möten har till största del möjliggjorts genom samverkan med anpassad grundskola/gymnasium och specialförskola samt i viss utsträckning genom offentliga arrangemang i samverkan med kulturförvaltningar, institutioner och andra aktörer nationellt.

 

Att nå barnen tillsammans med sina familjer på fritiden, utgör dock enorma utmaningar som kvarstår. Detta är vår erfarenhet, i likhet med flera andra fria aktörer, vilka specifikt riktar sig till samma målgrupp. Institutioner och kommunala verksamheter, vilka utifrån det egna uppdraget och som tagit vissa initiativ att nå familjerna, vittnar om liknande svårigheter.

Samtidigt är vår tydliga uppfattning, i den dialog vi har med anhöriga till barnen, att utbudet av passande och meningsfulla kulturaktiviteter är mycket begränsat och att behovet är påtagligt. Konst- och kulturupplevelser som tydligt kan höja livskvalitet, skapa gemenskap, möjlighet att kommunicera, interagera och uppleva världen utifrån barnens förutsättningar och förmågor, är ett mycket eftersatt område. Så även de kommunikationsvägar som bjuder in familjerna att delta och synas i offentligheten inom det utbud som faktiskt finns.

 

Vårt projekt Nära Dig och Vintergatan – Delaktighet i kulturlivet där Du är och vill vara adresserar frågan om hur dessa barriärer kan undanröjas. Hur kan relationer, tillit och kunskap långsiktigt byggas tillsammans med familjerna? Hur kan kunskapen inom branschen höjas och målgruppen långsiktigt prioriteras? Hur kan ett inkluderande och tillgängligt konst- och kulturliv i det offentliga rummet och i andra rum bli en självklarhet för alla barn och unga?


Vad vi vill uppnå

Nära dig och Vintergatan – Delaktighet i kulturlivet där Du är och vill vara syftar till att öka delaktighet och synlighet i kulturlivet bland de barn och unga med funktionsnedsättningar som sällan eller aldrig närvarar vid offentliga kulturupplevelser.

 

Genom uppsökande såväl som skräddarsydda offentliga arrangemang, verkar projektet relations- och kunskapsbyggande, för att långsiktigt undanröja de hinder som finns för att barnen och deras familjer ska känna sig väntade, välkomna och kunna delta utifrån sina unika förutsättningar och förmågor


Vilka vi primärt riktar oss till

Är barn och unga med flerfunktionsnedsättningar och deras familjer. Målgruppen barn och unga med funktionsvariationer är en stor och extremt diversifierad grupp. Inom detta projekt vill vi specifikt uppmärksamma de barn och unga med flerfunktionsnedsättningar som sällan eller aldrig tar del av konst- och kulturupplevelser på fritiden tillsammans med deras familjer.


Målgruppen nås genom mycket riktade kommunikationsinsatser inom de sammanhang där familjerna finns, har relationer till och känner sig trygga. Detta kan t.ex. vara genom intresseorganisationer/nätverk. Med en fyrdelad palett av återkommande publika aktiviteter, som prövas i medskapande för att anpassas i dialog med vårdnadshavare och/eller andra nära vuxna såsom assistenter. Målgruppen deltar och upplever scenkonst i de olika formaten tillsammans med Kollaborativets scenaktörer och sina nära vuxna.


Hur vi går till väga - En Palett av Fyra sinnliga format

Inom projektet erbjuder vi en palett av fyra format som testas och utvecklas tillsammans med projektets målgrupp; barn och unga med flerfunktionsnedsättning och deras familjer. Detta för att långsiktigt nå fler. Vi ser de fyra olika formaten som en förutsättning för att kunna nå målgruppen där de befinner sig och vill vara, då målgruppen i sig är mycket diversifierad. För vissa barn och unga med funktionsnedsättning är det bara hemmet som kan fungera som arena, för andra kortidsboendet medan det för vissa barn kan vara möjligt och även önskvärt från familjens sida att kunna komma till en skräddarsydd aktivitet på ett områdesbibliotek, Kollaborativets studio eller annan kulturinstitution för att i det offentliga rummet uppleva och delta. Vi möter således mångfalden funktioner och förmågor hos barn och unga med en palett av flerfaldiga sinnliga scenkonstupplevelser.

De fyra sinnliga formaten prövas och etableras genom återkommande publika aktiviteter i olika miljöer:

Hemma på Vintergatan

En sinnlig scenkonstupplevelse som kan erbjudas familjer i hemmet. En rad familjer deltar i framprövandet av det nya konceptet i den egna hemmiljön.


Besök på Vintergatan

Ett sinnligt scenkonstupplevelse som kan erbjudas barn och unga på kommunala korttidsvistelser, format utformas i dialog och samråd med personal och anhöriga.


Vintergatans bibliotek

Sinnliga scenkonstupplevelser erbjuds till barn och unga och deras nära vuxna i samverkan med områdesbibliotek i Malmö vilka tillsammans representerar stadsdelar inom en variation av språklig och socioekonomisk karaktär. Format utvecklas med återkommande arrangemang till vilka målgruppen bjuds in.


Söndagar på Vintergatan

Återkommande sinnliga workshops för HELA familjen arrangeras i Kollaborativets regi och egna lokaler. Tillfälle för familjer att tillsammans uppleva och skapa konst med sina barn, med och utan funktionsnedsättning.


PÅVERKAN VIA KUNKAPSSPRIDNING

Inom projektet ingår ett aktivt spridningsarbete mot kultursektorn för kunskapsdelning av projektets erfarenheter och relationsskapande metodologi. Spridningsarbetet syftar till att driva frågan om ökad inkludering samt inspirera och visa på exempel hur scenkonst kan både skapas och nå ut, med förhoppning om att scenkonstens stora ekosystem tar aktiva kliv framåt, både strukturellt och konstnärligt.


Fortsättning följer! Är du nyfiken kontakta oss gärna

Inom projektet har vi en rad centrala samarbetsparter men de kan vi berätta mer om nästa gång vi skriver om projektet här på hemsidan!

Har du frågor eller är nyfiken på att delta i någon form kontakta Jonna Wakeham Ölund, producent via mail: jonna.wakeham@kollaborativet.se  eller på telefon: 070-0064361


På återhörande!

Kollaborativet


Foto: Johan Danielsson


 

bottom of page